Instalacja EKOLAND 2 – Tarnów

Instalacja EKOLAND 2 – Tarnów

  25 lipca 2014r. w Tarnowie przy ul. Cmentarnej został otwarty kompleks instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, pod nazwą  EKOLAND2. Jest to jeden z najnowocześniejszych obiektów tego typu w Polsce, przy udziale środków finansowych na poziomie powyżej 15 mln złotych. Instalacja do mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych posiada status regionalnej instalacji do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (RIPOK) na terenie województwa małopolskiego, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach. 25 listopada 2015r. Spółka uzyskała Decyzję pozwolenie zintegrowane na przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych o zdolnościach przetwarzania 51000 Mg/ rok na części mechanicznej oraz 20400 Mg/rok na części biologicznej.  RIPOK posiada moce przerobowe wystarczające do przyjmowania i przetwarzania odpadów komunalnych z obszaru zamieszkałego przez co najmniej 120 tys. mieszkańców. Obiekt jest zbudowany daleko od siedzib ludzkich, najbliższe osiedla znajdują się ponad 800m w linii prostej od instalacji. Instalacja spełnia wymagania najlepszej dostępnej technologii BAT w zakresie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych m.in. dotyczące stosowania substancji o małym potencjale zagrożeń, efektywnego wykorzystania energii, zapewnienia racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw, stosowania technologii bezopadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku powstających materiałów i wielkości emisji, a także wykorzystania postępu naukowo-technicznego. W instalacji zastosowane zostały nowoczesne, sprawdzone eksploatacyjnie urządzenia i maszyny oraz rozwiązania techniczne. Praca instalacji podzielona jest na część mechaniczną oraz część biologiczną połączonych w jeden zintegrowany proces przetwarzania odpadów w celu ich przygotowania do późniejszego przetworzenia w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

ripok tarnow