Instalacje do przetwarzania odpadów

  W pierwszych latach XXI w. TRANS-FORMERS® wybudował i w 2005r. oddał do użytku jedną z największych inwestycji ziemnych (składowisko odpadów innych niż niebezpieczne) w tej części Europy i wykreował pod nazwą ECU – kompleks instalacji w Jaroszowie k/Strzegomia. Inwestycję tę następnie odstąpił za wynagrodzeniem światowemu potentatowi VEOLIA.

W 2013r. – w związku z reorientacją polityki państwa względem sektora i w konsekwencji „dużej” noweli śmieciowej (Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach z 01.07.2011r.) – TRANS-FORMERS® oddał do użytku instalację MBP w Krynicznie, która uzyskała status RIPOK, a także wdrożył do realizacji budowlanej nieco mniejszą, ale technologicznie spełniającą standard BAT instalację MBP w Tarnowie (w kompleksie przy ul. Cmentarnej).

Instalacja EKOLAND – Kryniczno

27 czerwca 2013 w Krynicznie k/ Środy Śląskiej został uroczyście otwarty kompleks instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, pn. EKOLAND (Zakład Transformacji Odpadów w Krynicznie. Grupa TRANS-FORMERS®). Jest to jeden z najnowocześniejszych obiektów tego typu w Polsce, nakłady poniesione to 35 mln PLN. Inwestycja ta w znakomity sposób uzupełnia zdolności przetwórcze w zakresie odpadów komunalnych. Obowiązki te – ciążące na wszystkich członkach UE – polegają na dezaktywacji frakcji biologicznej oraz odzysku surowców z frakcji stałej (stąd: definicja ustawowa: mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów komunalnych, w skrócie: MBP). Instalacja w Krynicznie została wpisana do katalogu instalacji typu „Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), wyznaczonych dla Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi (RGOK) Północno-Centralnego Województwa Dolnośląskiego. Instalacja taka musiała spełnić dwa wymogi definicyjne:

  1. Obsłużyć co najmniej 120 tys. mieszkańców w zakresie zagospodarowania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych,
  2. Spełnić wymagania biologiczne w zakresie tzw. parametru AT4, którego istotą jest wysoka temperatura prowadząca do dezaktywacji frakcji biologicznej (priorytet UE) i produkcja „neutralnego” stabilatu.

Tylko wysokie parametry technologiczne są w stanie zrealizować te dwa cele stawiane RIPOKom. To zresztą jedno z zagrożeń celów wielkiej reformy odpadowej: powstawanie instalacji substandardowych (ekologicznopodobnych), niespełniających parametrów, co może powodować złą akumulację kapitałów- bez jednoczesnego wywiązywania się Polski z celów unijnych. Zdolności przetwórcze EKOLANDU w chwili obecnej to 105 tys. ton rocznie, z czego frakcji biologicznej 50 tys. rocznie. Warto zwrócić uwagę na znakomitą lokalizację (z dala od siedzib ludzkich, w wyodrębnionej „wyspie” osłoniętej przestrzenią biologiczną, drzew i zieleni niskopiennej) oraz twórcze wykorzystanie istniejącego obiektu wojskowego (instalację zlokalizowano na działce, na której znajdowało się w przeszłości polowe Stanowisko Dowodzenia 3 korpusu Wojsk Obrony Powietrznej. Obiekt – jako utajniony – zbudowano w połowie lat 70, na wzgórzu 165 m npm).

panorama 3b

***

Instalacja EKOLAND 2 – Tarnów

  25 lipca 2014r. w Tarnowie przy ul. Cmentarnej został otwarty kompleks instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, pod nazwą  EKOLAND2. Jest to jeden z najnowocześniejszych obiektów tego typu w Polsce, przy udziale środków finansowych na poziomie powyżej 15 mln złotych. Instalacja do mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych posiada status regionalnej instalacji do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (RIPOK) na terenie województwa małopolskiego, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach. 25 listopada 2015r. Spółka uzyskała Decyzję pozwolenie zintegrowane na przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych o zdolnościach przetwarzania 51000 Mg/ rok na części mechanicznej oraz 20400 Mg/rok na części biologicznej.  RIPOK posiada moce przerobowe wystarczające do przyjmowania i przetwarzania odpadów komunalnych z obszaru zamieszkałego przez co najmniej 120 tys. mieszkańców. Obiekt jest zbudowany daleko od siedzib ludzkich, najbliższe osiedla znajdują się ponad 800m w linii prostej od instalacji. Instalacja spełnia wymagania najlepszej dostępnej technologii BAT w zakresie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych m.in. dotyczące stosowania substancji o małym potencjale zagrożeń, efektywnego wykorzystania energii, zapewnienia racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw, stosowania technologii bezopadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku powstających materiałów i wielkości emisji, a także wykorzystania postępu naukowo-technicznego. W instalacji zastosowane zostały nowoczesne, sprawdzone eksploatacyjnie urządzenia i maszyny oraz rozwiązania techniczne. Praca instalacji podzielona jest na część mechaniczną oraz część biologiczną połączonych w jeden zintegrowany proces przetwarzania odpadów w celu ich przygotowania do późniejszego przetworzenia w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

ripok tarnow